Moksleivių namų bendruomenė

Bendruomene moksleiviu namai


Neformalus vaikų švietimas – organizuota, kryptinga veikla, kurią Moksleivių namų bendruomenė  vykdo  60 metų.  Įstaigą lanko per 560 ugdytinių, dirba 21 pedagogas.  
Mūsų durys jums visada atviros. Ir visai nesvarbu kiek jums metų - mes jau išmokome draugauti su įvairaus amžiaus vaikais ir moksleiviais, nes iš tikrųjų mes visi esam šio  amžiaus gyventojai, nes vaikštome po tuo pačiu dangum, džiaugiamės ta pačia saule, sėdim po tais pačiais medžiais ir klausome to paties vėjo. Ir šito gyvenime niekada neišmoksi, tai galima tik suvokti. Tas suvokimas visada ateina greičiau, jeigu kažkur su mumis yra šokis, muzika,  daina, teatras, technologijos,  dailė ...
Mūsų siekis -  padėti vaikui tapti asmenybe, gebančia atsakingai ir kūrybiškai spręsti problemas, aktyviai veikti visuomenėje ir prisitaikyti prie kintančios aplinkos bei  surasti įdomią veiklą laisvalaikiui.
Didelė laimė ir atsakomybė prisiliesti prie vaikų gyvenimo - klausytis jų linksmo čiauškesio, džiaugtis pasiekimais, atradimais, mylėti juos.

VIZIJA   
   Moksleivių namai - patrauklus vaikų ir jaunimo iki 18 metų savarankiškos plėtotės ir asmenybės , bendražmogiškųjų ir socialinių vertybių ugdymo centras,  įgyvendinantis prasmingą laisvalaikio organizavimą.
MISIJA
     Moksleivių namai - vadovaujantis demokratijos principais sudaro galimybes saugiai išgyventi vaikystės ir ankstyvosios jaunystės tarpsnį, kuriant galimybes asmenybės augimui per išplėtotą įvairiapusę  popamokinę veiklą.
ETOSAS
    Vaikas – viso proceso centre, tenkinant jo pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius, skiepijant pasididžiavimą ir kuriant kultūringos, atviros įstaigos įvaizdį.
FILOSOFIJA IR VERTYBĖS:
- skatinamas  ugdytinių dėmesys ilgalaikėms vertybėms (tiesa, gėris, grožis ir t.t.),
- formuojamas visuomenei reikalingas ne tik išsilavinęs, bet ir dvasingas žmogus,
- padedama vaikui susitvarkyti su problemomis, iškylančiomis jam sąveikaujant su aplinka,
- stengiamasi išsaugoti socialinį gyvenimą, iš kartos į kartą perduodant papročius, tradicijas, mintis, jausmus:
        - kiekvienas vaikas individualus,
        - vaikų poreikiai inicijuoja bendruomenės veiklą,
        - bendruomenės mokytojų ir šeimos partnerystė.

Moksleivių namų bendruomenė yra už atvirų, kūrybingų, savitai mąstančių, tolerantiškų, bendrauti ir kurti mokančių motyvuotų ugdytinių  visuomenę

 

Pavadinimas 2016 - 2017 m. 2017 - 2018 m.

Darbuotojai

Pedagogai

28

19

25

19

Metodininkai

Vyr. mokytojai

8

4

7

3

Mokytojai

Neatestuoti

7

-

9

-

Ugdytiniai 549 544

 

Lankančių vaikų skaičius pagal studijas (būrelius).

 

f t g