PATVIRTINTA
Mažeikių rajono savivaldybės tarybos
2009 m. kovo 17 d. sprendimu Nr.T1-129


MAŽEIKIŲ  MOKSLEIVIŲ NAMŲ  NUOSTATAI

I.  BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Įstaigos pavadinimas:  Mažeikių moksleivių namai.
2. Sutrumpintas mokyklos pavadinimas: Moksleivių namai.
3. Įstaigos  įsteigimo data:  1954-09-30 Mažeikių rajono Vykdomojo komiteto nutarimu, registracijos Nr.42.
4.  Įstaigos veiklos pradžia:1954-10-01.
5. Įstaigos  teisinė forma ir priklausomybė:  Mažeikių r. savivaldybės biudžetinė įstaiga.
6. Įstaigos grupė: papildomojo ugdymo.
7. Įstaigos tipas: neformaliojo vaikų švietimo įstaiga.
8. Įstaigos  adresas: Žemaitijos  g. 4, LT -  89149, Mažeikiai.
9. Mokymo kalba -  lietuvių.
10. Mokyklos steigėjas  - savininkas:  Mažeikių rajono savivaldybė ( kodas 111103928, adresas  Laisvės g. 8/1,  Mažeikiai,  LT -  89223 Mažeikių  r. ). Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Mažeikių rajono savivaldybės taryba.
11. Mokymo forma – dieninė ( būreliai, grupės, studijos, kolektyvai, stovyklos, centrai ir kt.).
12. Pagrindinė veiklos sritis –  neformalusis vaikų švietimas, kultūrinis švietimas,  kodas 85.52.
13. Mokslo metų pradžia rugsėjo 1d., mokslo metų  pabaiga – gegužės 31d.
14. Moksleivių namai dirba vadovaudamiesi įstaigos veiklos programa, ugdymo planu ir papildomojo ugdymo dalykų programomis.
15. Pagrindinė ugdymo forma – studijos, būrelio,  kolektyvo užsiėmimas ( 35 ir 45 min.).

 

II.  MOKSLEIVIŲ NAMŲ  TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS
16. Moksleivių namai – neformaliojo vaikų švietimo ugdymo įstaiga, tenkinanti ugdytinių pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius, grindžiama pilietiškumo, humaniškumo, demokratijos principais, skatinanti laisvos, dvasingos, kūrybingos asmenybės puoselėjimą. padedanti jiems tapti aktyviais visuomenės nariais, 
Tikslai ir uždaviniai:
16.1. sudaryti sąlygas vaikams  ir jaunimui plėtoti gabumus, tenkinti pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius, padėti jiems tapti aktyviais visuomenės nariais;
16.2. ugdyti jaunąją kartą kaip savarankiškas ir kūrybingas asmenybes;
16.3. skatinti  mokinių lygybę ir solidarumą su žmonėmis, turinčiais skirtingų gebėjimų, kitokias socialines galimybes;
16.4. padėti kurti demokratiškai organizuotą, humanizmo principais ir bendražmogiškomis vertybėmis savo veiklą grindžiančią, konkrečių tikslų siekiančią vaikų, tėvų ir pedagogų bendruomenę.
17. Moksleivių namų  funkcijos:
17.1. įgyvendina neformaliojo vaikų  ugdymo programas;
17.2. sudaro mokiniams sveikas ir saugias ugdymosi sąlygas, palankų psichologinį klimatą ir ugdymosi  erdvę;
17.3. organizuoja vaikų ir jaunimo įvairius renginius;
17.4.atsižvelgiant į galimybes dalyvauja rajono, šalies   skelbtų  projektų konkursuose.
18. Moksleivių namai  teikia: 
18.1. įvairiapusę  veiklą, grindžiama laisvanoriškumo, pilietiškumo, humaniškumo, demokratiškumo principais;
18.2. užtikrina visiems ugdytiniams vienodas galimybes pasiekti ugdymo kokybę, sudaro sąlygas  saviraiškai ir kultūrai;
18.3. teikia mokesčio už ugdytinių papildomąjį ugdymą lengvatas, vadovaujantis Mažeikių rajono savivaldybės tarybos sprendimu;
18.4. informuoja  visuomenę ir bendruomenę apie  vaikų ugdymosi galimybes, pasiekimus;
18.5. organizuoja mažas pajamas gaunančių šeimų ugdytinių maitinimą (vaikų studijoje, vaiko dienos grupėse)  įstatymų ir Mažeikių rajono savivaldybės tarybos nustatyta tvarka;

III .  UGDYTINIŲ  PRIĖMIMAS  IR PAŠALINIMAS
19. Ugdytiniai priimami vadovaujantis Mažeikių rajono savivaldybės tarybos sprendimu:
19.1. priėmimas vykdomas visus mokslo  metus (jei grupės nesukomplektuotos),  pagrindinis priėmimas – nuo rugsėjo 1d. iki rugsėjo 15d.;
19.2 . priimami įvairaus amžiaus vaikai ir mokiniai, pateikus tėvų ar globėjų prašymą; 
19.3. prašymai registruojami  registracijos knygoje;
19.4. ugdytiniui išvykus ar nebelankančiam būrelio, studijos, mokytojo teikimu,  jis laikomas nebelankančiu ir atžymimas registracijos knygoje kaip išvykęs;
19.5. ugdytiniai, nevykdantys savo pareigų, mokytojui teikiant, mokytojų tarybai pritarus, direktoriaus įsakymu gali būti šalinami iš įstaigos.

IV.  MOKSLEIVIŲ NAMŲ  BENDRUOMENĖS NARIŲ TEISĖS,
PAREIGOS IR  ATSAKOMYBĖ

20. Ugdytinio teisės:            
20.1. nemokamai gauti informaciją ir  pasirinkti būrelį, studiją, kolektyvą, kuris atitiktų jų sugebėjimus ir poreikius;
20.2. pasinaudoti neformaliojo ugdymo  taikomomis lengvatomis, vadovaujantis Mažeikių rajono savivaldybės tarybos sprendimu;
20.3. turėti higienos reikalavimus atitinkančią darbo vietą, būti sveikoje ir saugioje aplinkoje;
20.4. gauti pedagoginę pagalbą;
20.5. pristatyti bendruomenei savo veiklos rezultatus ( laisvai pasirinkta forma);
20.6. įstatymų nustatyta tvarka ginti savo teises;
20.7. dalyvauti savivaldoje;   
20.8. burtis į vaikų organizacijas, kurių  veikla sąlygoja dorovinę, pilietinę, kultūrinę, fizinę bei socialinę brandą,  dalyvauti projektinėje veikloje, bendruomenės gyvenime;
21. Ugdytinio pareigos:
21.1 lankyti pasirinktą būrelį, studiją, įgyti pakankamai žinių ir patirties;
21.2. laikytis žmonių bendravimo normų, moksleivio elgesio taisyklių;
21.3. pagarbiai bendrauti su mokytojais, bendraamžiais ir kitais bendruomenės nariais;
21.4.pagal galimybes dalyvauti koncertuose, konkursuose, parodose ir kituose organizuojamuose renginiuose,  projektinėje veikloje;
21.5. gerbti valstybinę, savo gimtąją kalbą ir kultūrą, kitas kalbas ir kultūras;
21.6. atsinešti į užsiėmimus ugdymo procesui reikalingas mokymosi priemones;
21.7. tausoti ir saugoti įstaigos turtą.
22. Ugdytinio atsakomybė:
22.1. ugdytinis, nevykdantis savo pareigų,  atsako įstatymų numatyta tvarka.
23. Tėvų ( ar vaiko globėjų ) teisės:
23.1. nemokamai gauti informaciją apie veikiančias neformaliojo švietimo programas;
23.2. gauti informaciją apie savo vaiko veiklą, elgesį, pasiekimus;
23.3. būti renkamu ir dalyvauti  savivaldoje;
23.4. paremti įstaigą savanoriškais įnašais ar labdara;
23.5. naudotis švietimo veiklą reglamentuojančių dokumentų nustatytomis teisėmis.
24. Tėvų ( ar vaiko globėjų ) pareigos:
24.1. pasitikėjimo, atvirumo ir reiklumo dvasia ugdyti darbštų, iniciatyvų vaiką, gebantį
savarankiškai veikti ir prisiimti atsakomybę;
24.2. sudaryti vaikui sveikas ir saugias gyvenimo bei ugdymosi  sąlygas, apsaugoti vaiką nuo smurto, prievartos ir išnaudojimo;
24.3. padėti vaikui pasirinkti neformaliojo ugdymo programą ir užtikrinti pasirinkto būrelio, studijos lankymą;
24.4. parašyti prašymą dėl  vaiko priėmimo į įstaigą;
24.5. bendrauti su mokytojais ir vadovais;
24.6. dalyvauti  sprendžiant vaiko būrelio, studijos  pasirinkimą;
24.7. aprūpinti vaiką ugdymo procesui reikalingomis priemonėmis;
24.8. atlyginti vaiko padarytą materialinę žalą įstaigai;
24.9.  laiku mokėti neformaliojo  ugdymo mokestį;
24.10.užtikrinti  vaiko sveikatos patikrinimą (jei reikalauja įstaigos administracija ar mokytojas) įstatymų nustatyta tvarka;
25. Tėvų (globėjų) atsakomybė:
25.1. Tėvai ( ar vaiko globėjai ), kurie neatlieka savo pareigų, fiziškai, psichiškai ir moraliai žaloja vaikus, atsako įstatymų nustatyta tvarka.
26. Mokytojo  teisės:
26.1. laisvai pasirinkti pedagoginės veiklos organizavimo būdus ir formas;
26.2. tobulinti savo kvalifikaciją, persikvalifikuoti, atestuotis ir gauti kvalifikacinę kategoriją atitinkantį atlyginimą;
26.3. burtis į visuomenines ir profesines organizacijas, savišvietos, kultūrines grupes, dalykines ir metodines sekcijas, būrelius ar susivienijimus;
26.4. atostogauti pagal Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą, Lietuvos Respublikos darbo kodeksą ir naudotis Vyriausybės numatytomis lengvatomis;
26.5. savo kompetencijos ribose rašyti projektus, programas, organizuoti renginius, dalyvauti juos įgyvendinant, suderinus su administracija;
26.6. vertinti kolegų pedagoginę veiklą;
26.7. dalyvauti savivaldoje;
26.8. dirbti saugioje ir sveikoje aplinkoje;
27. Mokytojo pareigos:
27.1. laisvai pasirinkti pedagoginės veiklos organizavimo būdus ir formas;
27.2. padėti ugdytiniams pagal siekius ir galimybes susirasti saviraiškos formas, individualizuoti ugdymo turinį, siekti geresnių  rezultatų;
27.3. tobulinti savo kvalifikaciją ;
27.4. laikytis bendrosios ir pedagoginės etikos normų, vidaus darbo tvarkos taisyklių;
27.5. analizuoti savo pedagoginę veiklą, vertinti pasiekimų rezultatus, su jais supažindinti bendruomenę;
27.6. dalyvauti savivaldoje, burtis į visuomenines ir profesines organizacijas, savišvietos, kultūrines grupes, dalykines ir metodines sekcijas, būrelius ar susivienijimus;
27.7. nustatyta tvarka gauti  atostogas ir naudotis Vyriausybės numatytomis lengvatomis;
27.8. užtikrinti drausmę ir tvarką užsiėmimų ir  pertraukų metu;
27.9. laiku ir tvarkingai pildyti vaikų lankomumo ir apskaitos žiniaraščius, atsiskaityti;
27.10. laiku pravesti saugumo technikos, saugaus elgesio ir eismo  instruktažus;
27.11. suteikti ugdytiniui  reikiamą pagalbą, pastebėjus, kad jo atžvilgiu yra taikomas smurtas, prievarta, seksualinio ir kitokio pobūdžio išnaudojimas, apie tai informuoti įstaigos  vadovą bei Vaiko teisių apsaugos skyrių;
27.12. dalyvauti įstaigos  tiriamojoje  veikloje.
27.13. leisti dalyvauti užsiėmimuose, organizuojamuose renginiuose įstaigos  administracijai, švietimo skyriaus vedėjo paskirtiems stebėtojams ar vertintojams.                                                                                                                   
28. Mokytojo atsakomybė:
28.1. mokytojas atsako už ugdytinių  sveikatą ir gyvybę užsiėmimų, organizuotų renginių, išvykų ar ekskursijų metu.
29. Moksleivių namų darbuotojas  vadovaujasi  įstaigos  nuostatais, vidaus darbo tvarkos taisyklėmis  ir pareiginiais nuostatais.
30. Darbuotojas dirba pagal direktoriaus patvirtintą darbo grafiką.
31. Darbuotojui, nevykdančiam Moksleivių namų  nuostatų,  vidaus tvarkos taisyklių, mokytojų etikos kodekso ir pažeidinėjantiems  darbo drausmę, nesilaikantiems darbo saugos taisyklių, taikomos drausminės nuobaudos įstatymų numatyta tvarka. 

V.  S A V I V A L D A
32. Moksleivių namų  taryba:
32.1. Moksleivių namų taryba – aukščiausia įstaigos savivaldos institucija, telkianti mokinių, tėvų (ar vaiko globėjų) ir mokytojų atstovus svarbiausiems moksleivių namų  veiklos tikslams numatyti ir uždaviniams spręsti.   
32.2. Moksleivių namų  tarybą sudaro 9 nariai  ( 4 mokytojai, 2 tėvai, 2 vaikų ir jaunimo tarybos atstovai, 1 profsąjungos atstovas). Tarybai vadovauja tarybos pirmininkas, išrinktas  tarybos posėdyje atviru balsavimu. Taryba išrenkama  dvejiems metams. Nariai į  Tarybą renkami: mokytojai - Mokytojų tarybos posėdyje atviru balsavimu, tėvai – tėvų susirinkime, vaikai ir jaunimas – vaikų ir jaunimo susirinkime. Direktorius negali būti moksleivių namų Tarybos pirmininku.
32.3. Tarybos posėdžiai vyksta ne rečiau kaip 2 kartus per metus, jei reikia ir dažniau.
32.4.į posėdžius be Mokyklos tarybos narių gali būti kviečiami ir Savivaldybės administracijos atsakingi darbuotojai,  visuomenės nariai.
32.5. posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja 2/3 visų jos narių. Nutarimai priimami dalyvaujančių balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius  po lygiai - lemiamas pirmininko balsas. Tarybos nutarimus, kurie prieštarauja įstaigos  veiklą reglamentuojantiems dokumentams,  direktorius prašo svarstyti iš naujo.
32.6. Taryba už veiklą atsiskaito ją rinkusiems įstaigos  bendruomenės ir vietos bendruomenės nariams kartą  per metus.
32.7. švietimo įstaigos Steigėjas, švietimo priežiūrą vykdančios institucijos, nustatę, kad Tarybos priimti sprendimai prieštarauja įstatymams ir kitiems įstaigos  veiklą  reglamentuojantiems  teisės aktams, siūlo  Tarybai juos svarstyti iš naujo. Tarybai  atsisakius, ginčas sprendžiamas įstatymų nustatyta tvarka.
33. Moksleivių namų  tarybos funkcijos: 
33.1. analizuoja derinimui  pateiktus moksleivių namų veiklą reglamentuojančius dokumentus: nuostatus, vidaus darbo tvarkos taisykles, veiklos programą, ugdymo planą ir priima atitinkamus sprendimus;
33.2. priima sprendimus dėl darbuotojų ir ugdytinių skatinimo formų;
33.3. prižiūri ir kontroliuoja įstaigos  ūkinę ir finansinę veiklą;
33.4. gali sustabdyti kitų įstaigos  savivaldos institucijų sprendimų įgyvendinimą, kol jų teisingumą ir teisėtumą ištirs atitinkamos  institucijos;
33.5. tiria galimybes gauti įstaigai papildomų resursų, teikia siūlymus administracijai.
34. Mokytojų taryba- nuolat veikianti įstaigos  savivaldos institucija mokytojų   profesiniams bei bendriems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro mokyklos vadovybė, visi mokykloje dirbantys mokytojai, koncertmeisteriai, specialistai  ir kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys darbuotojai. Į posėdžius gali būti kviečiami kitų savivaldos institucijų atstovai. Mokytojų taryba:
34.1. Mokytojų tarybos posėdžiai šaukiami prasidedant ir baigiantis mokslo metams. Prireikus gali būti sušauktas neeilinis Mokytojų tarybos posėdis;
34.2. Mokytojų tarybai vadovauja moksleivių namų  direktorius;
34.3. posėdžiai yra teisėti, jei juose dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 tuo metu dirbančių Mokytojų tarybos narių. Nutarimai priimami dalyvaujančių balsų dauguma, balsams pasiskirsčius po lygiai - lemiamas direktoriaus  balsas;
34.4. į Mokytojų tarybos posėdžius gali būti kviečiami mokiniai, tėvai, globėjai, policijos darbuotojai ir kiti bendruomenės nariai;
34.5. Moksleivių namų mokytojų taryba priima nutarimus dėl:
34.5.1. ugdytinių, atleistų nuo papildomojo ugdymo mokesčio;
34.5.2. veiklos programos ir  ugdymo turinio planavimo;
34.5.3. būrelių, studijų, kolektyvų programų;
34.5.4. aptaria  praktinius švietimo įstatymo ir kitus neformaliojo švietimo  įgyvendinimo klausimus, svarsto pedagoginės veiklos tobulinimo būdus.
34.6. analizuoja, kaip ugdymo turinys atitinka įstaigos  išsikeltus tikslus ir uždavinius.
35. Skyriai, sektoriai -  nuolat veikianti įstaigos  savivaldos institucija mokytojų metodinės veiklos koordinavimui:
35.1. sudaro atitinkamo profilio studijų, būrelių kolektyvų vadovai;
35.2. atitinkamo profilio  pirmininkas renkamas atviru balsavimu;
35.3. derina ir sudaro skyriaus, sektoriaus planus, kurie įtraukiami į įstaigos veiklos programą;
35.4. analizuoja studijų, būrelių programas;
35.5. vertina skyriaus mokytojų, siekiančių kelti kvalifikaciją praktinę – pedagoginę veiklą;
35.6. skyrių, sektorių darbui  vadovauja direktoriaus pavaduotojas ugdymui.
36. Vaikų ir jaunimo taryba:
36.1. vaikų ir jaunimo taryba kviečiama kartą per ketvirtį;
36.2. renka mokinius į Moksleivių namų tarybą;
36.3. svarsto ugdytinių teisių bei pareigų klausimus;
36.4. numato Moksleivių namų kryptingos veiklos prioritetus, aprobuoja renginių planus, projektinę veiklą;
36.5. veda, organizuoja ir dalyvauja įstaigos, rajoniniuose, regioniniuose ir respublikiniuose renginiuose.

VI.  STRUKTŪRA IR VALDYMAS
37. Moksleivių namams  vadovauja direktorius. Jį skiria Mažeikių rajono savivaldybės taryba įstatymų nustatyta tvarka.
38. Direktorius:
38.1. inicijuoja įstaigos strateginio plano, veiklos programų, ugdymo plano  rengimą, aiškina  bendruomenės nariams valstybinę bei regioninę švietimo politiką;               
38.2. telkia bendruomenę valstybinei švietimo politikai įgyvendinti, moksleivių namų veiklos programai vykdyti; analizuoja ir apibendrina įstaigos  veiklos problemas;
38.3. nagrinėja įstaigos  veiklos priežiūrą vykdančių  institucijų specialistų patikrinimų išvadas, pažymas, aktus, telkia kolektyvą padėčiai keisti ir trūkumams šalinti, teikia apeliacijas, jei nesutinka su išvadomis; 
38.4. iškilus sudėtingiems valstybinės švietimo politikos įgyvendinimo klausimams, pranokstantiems moksleivių namų  vadovybės kompetenciją, siūlo juos svarstyti aukštesnėms institucijoms;
38.5. stebi, analizuoja, vertina įstaigos veiklą, ugdymo rezultatus;
38.6. skiria vadybines funkcijas darbuotojams, sudaro galimybes jiems savarankiškai dirbti, domisi  nuveiktu darbu;
38.7. nustatyta tvarka skiria ir atleidžia mokytojus, kitus ugdymo procese dalyvaujančius asmenis bei aptarnaujantį personalą, tvirtina jų   pareigybių aprašus, skatina ir skiria nuobaudas;
38.8.inicijuoja įstaigos darbą reglamentuojančių dokumentų svarstymą, teikia Moksleivių namų tarybai aprobuoti ir  tvirtina;
38.9. plėtoja bendradarbiavimą su mokinių tėvais ( ar vaiko globėjais), socialiniais partneriais;
38.10. rūpinasi Moksleivių namų  intelektiniais, materialiniais ir finansiniais ištekliais;
38.11. atstovauja įstaigai kitose institucijose;
38.12.tvirtina veiklos programą, ugdymo planą, neformaliojo ugdymo būrelių, studijų  programas, vadovauja Mokytojų tarybai;
38.13. imasi priemonių, kad laiku būtų suteikta pagalba ugdytiniui, kurio atžvilgiu buvo taikytas smurtas, prievarta, seksualinio ar kitokio pobūdžio išnaudojimas, ir apie tai informuoja suinteresuotas institucijas;
38.14. vykdo kitas pareigybinėje  instrukcijoje numatytas funkcijas;
38.15. organizuoja buhalterinę apskaitą ir užtikrina, kad laiku būtų priimami sprendimai, susiję su ja bei už ją atsako.
39. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui:
39.1. organizuoja metinės veiklos programos bei ugdymo plano rengimą ir vykdymą;
39.2. vadovauja ugdymo programų  ir  teminių išplanavimų rengimui;
39.3.yra  mokytojų atestacinės komisijos pirmininkas;
39.4. vykdo mokytojų kvalifikacijos kėlimo priežiūrą:
39.4.1. įtakoja mokytojus įsivertinti savo veiklą;
39.4.2. įtakoja planuoti profesinį tobulėjimą;
39.4.3. skatina įgyti naujų kompetencijų.
39.5. vertina mokytojų praktinę veiklą, skatina juos  atestuotis.
39.6. koordinuoja tėvų ir bendruomenės informavimą apie įstaigoje vykdomas programas, jų pasirinkimo galimybes bei ugdytinių pasiekimus.
39.7. stebi pedagoginį procesą, kaupia stebėjimų duomenis, analizuoja ugdymo kokybę bei  ją sąlygojančius veiksnius;
39.8. vykdo kitas pareigybinėje  instrukcijoje numatytas funkcijas.
40. Direktoriaus pavaduotojas ūkiui ir bendriesiems klausimams:
40.1. rūpinasi įstaigos  materialiniais  ištekliais, jų remontu,  patalpų paruošimu darbui, sanitarija ir higiena;
40.2. rūpinasi įstaigos  pastatų, inventoriaus ir mokymo priemonių apsauga;
40.3. veda elektros, vandens, šilumos apskaitą;
40.4. inicijuoja viešųjų  pirkimų konkursus dėl prekių įsigijimo ugdymo ir  ūkio reikalams, tvarko  viešųjų pirkimų apskaitą
40.5. veda  darbuotojų saugos ir sveikatos bei priešgaisrinės saugos instrukcijų  žurnalus;
40.6. organizuoja aptarnaujančio personalo darbą;
40.7. atsako už įstaigos dokumentų ir archyvo tvarkymą;
40.8. vykdo kitas pareiginėje instrukcijoje nustatytas funkcijas.

VII. PRIĖMIMAS Į DARBĄ IR DARBO APMOKĖJIMAS
41. Moksleivių namų  direktorių skiria  ir atleidžia Mažeikių rajono savivaldybės taryba.
42. Moksleivių namų direktorius priima į darbą ir atleidžia darbuotojus įstatymų nustatyta tvarka.
43. Darbuotojams darbo užmokestis mokamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktais, Mažeikių Savivaldybės tarybos sprendimais.

VIII . ATESTACIJA, KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS
44. Moksleivių namų  direktorius, jo pavaduotojas ugdymui atestuojami vadovaujantis „Valstybinių ir savivaldybių mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų atestacijos nuostatais“,  patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu.
45. Moksleivių namų vadovų atestaciją vykdo Mažeikių r. savivaldybės administracijos švietimo skyriaus Švietimo įstaigų vadovų atestacijos komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintais nuostatais. 
46. Mokytojai atestuojami vadovaujantis „Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu.
47. Mokytojų atestaciją vykdo įstaigos  Mokytojų atestacijos komisija, vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro, patvirtintais mokytojų atestacijos nuostatais.

IX. PASIEKIMŲ PATIKRINIMAI
48. Du kartus per mokslo metus būrelių, studijų, sektorių mokytojai ar vadovai jiems prieinama forma pristato ugdytinių veiklą tėveliams, administracijai, visuomenei.

X.  IŠSILAVINIMO, KVALIFIKACIJOS, PASIEKIMŲ PAŽYMĖJIMŲ IŠDAVIMAS
49. Mokytojų kvalifikacijos pažymėjimus išrašo įstaigos  Atestacinės komisijos sekretorius.

XI .  MOKYKLOS RYŠIAI
50. Moksleivių namai pavaldūs  Steigėjui.
51. Moksleivių namai   bendradarbiauja su juridiniais ir fiziniais asmenimis ( švietimo, sveikatos, kultūros, sporto, teisėsaugos, Vaiko teisių apsaugos, mokslo, studijų institucijomis ir kt.)., sudarant bendradarbiavimo sutartis.
52. Moksleivių namai dalyvauja programose ir projektuose, tarptautinėse organizacijose, organizuoja bendrus renginius su kitomis mokyklomis, institucijomis, neformalioj švietimo įstaigomis, užsienio mokyklomis, centrais  ir vietos bendruomene.

XII.  MOKYKLOS VEIKLOS PRIEŽIŪRA
53. Švietimo stebėseną įstaiga vykdo pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintus Švietimo stebėsenos rodiklius bei nustatytą tvarką:
53.1.tiriamąją veiklą inicijuoja  moksleivių namų  direktorius; 
53.2.moksleivių namų veiklos priežiūrą vykdo Mažeikių r. savivaldybės administracijos švietimo skyrius;
53.3. valstybinę įstaigos veiklos priežiūrą vykdo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos bei Telšių apskrities viršininko administracijos valstybinės švietimo priežiūros skyriai pagal Valstybinės švietimo priežiūros nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės;
53.4. Moksleivių namų finansinės veiklos kontrolę vykdo Valstybės kontrolės įgaliotos institucijos ir Mažeikių rajono savivaldybės Kontrolieriaus tarnyba bei Vidaus audito tarnyba.

XIII. TURTAS, LĖŠŲ ŠALTINIAI IR  JŲ NAUDOJIMAS
54. Moksleivių namai Mažeikių rajono savivaldybės ilgalaikį ir trumpalaikį materialųjį, nematerialųjį bei finansinį turtą valdo, disponuoja juo patikėjimo teise pagal panaudos sutartis.
55. Lėšų šaltiniai:
55.1. Mažeikių rajono savivaldybės biudžetas;
55.2. specialiosios papildomojo  ugdymo lėšos;
55.3. gauta labdara - parama;
55.4. kitos lėšos.
56. Buhalterinę apskaitą ir atskaitomybę tvarko moksleivių namų  vyr. buhalteris.

XIV. NUOSTATŲ TVIRTINIMAS, KEITIMAS IR PAPILDYMAS
57. Moksleivių namų nuostatus, jų keitimus ir papildymus tvirtina Mažeikių rajono savivaldybės taryba.
58. Įstaigos nuostatų keitimą ar papildymą, vadovaudamasis bendraisiais nuostatų  reikalavimais, patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro, inicijuoja mokyklos direktorius.

XV. DOKUMENTŲ VALDYMAS IR SAUGOJIMAS
59. Moksleivių namų dokumentų saugojimas ir valdymas reglamentuojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

XVI. MOKYKLOS REGISTRAVIMAS
60. Moksleivių namai registruojama Juridinių asmenų registre, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu ir Juridinių asmenų registro nuostatais.

XVII. MOKYKLOS PABAIGA IR PERTVARKYMAS
61. Moksleivių namai reorganizuojami, likviduojami ir pertvarkomi, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu ir Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu.
62. Moksleivių namus reorganizuojant, likviduojant ar pertvarkant, vadovaujamasi Bendrojo lavinimo, specialiojo ugdymo, profesinio mokymo mokyklų, pagalbą mokiniui, mokytojui ir mokyklai teikiančių įstaigų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo ir pertvarkymo kriterijais ir mokyklų tinklo kūrimo taisyklėmis.
63. Moksleivių namų direktorius, gavęs pranešimą apie reorganizavimą, pertvarkymą ar likvidavimą, kitą dieną informuoja bendruomenę ir įteikia kiekvienam darbuotojui.

XVIII. NUOSTATŲ ĮFORMINIMAS

64. Nuostatai, jų keitimai ir papildymai įforminami, vadovaujantis Dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklėmis, visi lapai sunumeruojami.
65. Nuostatai tvirtinami Mažeikių rajono savivaldybės tarybos sprendimu.
66. Nuostatai registruojami Juridinių asmenų registre.
____________________

SUDERINTA
Moksleivių namų tarybos
2008- 11-13  posėdžio
protokoliniu nutarimu, 
protokolo Nr.2.

Moksleivių namų  direktorė                         Birutė Jurkienė

f t g